Wibergs Oxhage – Skogens Skyltfönster

Vandringsleden Wibergs Oxhage - Skogens skyltfönsterNu har vi öppnat vår nya vandringsled, Wibergs Oxhage – Skogens Skyltfönster i Bökevara som ligger längs med vägen Broakulla – Skruv. Leden är cirka 1,5 kilometer och går mestadels längs våra skogsbilvägar men också längs med nygjorda stigar belagda med flis.

Besök vårt nya digitala bildarkiv på Flickr för att se bilder från Wibergs oxhage, klicka här!

I ett cirka två hektar stort hägn har vi tagit bort barrskogen och förstärkt lövbeståndet genom att plantera bok, ek och lind. Tanken är att samla traktens inhemska lövträd där. Marken är ett så kallat grönstensområde, det vill säga mycket näringsrik, idealiskt för lövskog. 2018, efter sex växtsäsonger har en stor mångfald av både örter och träd utvecklats.

Hittills kan vi räkna 21 olika trädslag. Alla utom vanlig bok har föryngrat sig själv. Byanamnet Bökevara är det gamla namnet för bok. I hägnet kan avenbok återigen föryngras och utvecklas fritt. Avenbok och vanlig bok är två olika trädslag. Under 2018 kommer vi i samarbete med skogen i skolan sätta upp skyltar som utförligt beskriver de olika trädslagen.

Längs med vandringsleden finns också mindre hägn där man kan jämföra hur träd och växter påverkas av betestrycket från våra hjortdjur.

Här finns också rastplatser och viloställen om man skulle bli trött under vandringen. Våra svenska skogar är mycket mer än en råvarubas för skogsindustrin. I årtusenden har skogens föränderlighet skapat förutsättningar för de mest skiftande former av liv. Människan har tidigare levt i samklang med naturen men under de sista århundradena exploaterat och förändrat skogen.

I dag är merparten av våra skogar inriktade på rationellt skogsbruk för så hög virkesproduktion som möjligt. Mångfalden har därmed påverkats med följd att många arter av växter och djur försvunnit eller håller på att försvinna. Under senare år har vi dock börjat förstå detta och börjat tänka om.

Algutsboda Hembygdsförening visar på ett område av 21 hektar ett tvärsnitt av en småländsk skog från åker, ängsmark och lövhagar till vanliga barrskogsföryngringar och ett stycke helt orörd skog där du kanske får se trollen eller skogsrået. Men var lugn, du går inte vilse, alla vägar och stigar är väl skyltade och försedda med information om historia, geologi, vilt, fågelliv och skogsbruk. Tanken är att visa ett sätt att förena skogsbruk med stor naturhänsyn. Därmed inte sagt att det här sättet är det enda rätta eftersom förhållandena varierar väldigt mycket från plats till plats.

Periodvis finns det betande kossor på en del av området vid infarten till fastigheten. Vi kommer att göra färistar för att underlätta passage genom den här delen men ännu så länge är det grindar som gäller. Var därför noga med att stänga dessa när du passerar.

Välkomna!

| Antal besök: | algutsboda.hembygdsforening@gmail.com | Producerad av Webbochform.se